V  

V našom jazykovom a vzdelávacom centre sa špecializujeme na preklady z/do anglického a francúzskeho jazyka. 

Prekladatelia

Preklady vyhotovujú prekladatelia s vysokoškolským vzdelaním v odbore cudzích jazykov, najma v odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo.

Terminológia

Každý z našich interných alebo externých prekladateľov sa špecializuje na nejakú oblasť. Pri preklade dbáme na terminologickú jednotnosť dokumentu. V priebehu prekladu sa snažíme konzultovať terminológiu s klientom, v ideálnom prípade nám klient vopred dodá odborný terminologický glosár.

Kontrola 
Každý preklad prechádza pred odovzdaním klientovi korektúrou realizovanou iným prekladateľom. Korektúra zahŕňa kontrolu súladu východiskového textu a prekladu, adekvátnosti použitej terminológie, štylistickej a morfo-syntaktickej stránky. 

Rozsah dokumentu na preklad
Pokiaľ sa s klientom nedohodneme inak, pre výpočet odmeny za preklad je rozhodujúci počet normostrán v cieľovom jazyku. Za normostranu sa považuje 1500 znakov bez medzier v MS Word.


Cena za preklad

V prípade, ak sa so zadávateľom nedohodneme inak, je cena za preklady nasledovná:


 Preklad z AJ/FJ do SJ:

13 eur

/ 1 normostrana

 Preklad zo SJ do AJ/FJ:

14 eur

 / 1 normostrana

 Našim dlhodobým klientom poskytujeme vernostné zľavy

Vyžiadajte si cenovú ponuku na preklad vášho dokumentu na: preklady@asmina.eu

 

V V našom jazykovom a vzdelávacom centre sa špecializujeme na

preklady z/do anglického a francúzskeho jazyka.

 

Prekladatelia

Preklady vypracúvajú prekladatelia s vysokoškolským vzdelaním v odbore cudzích jazykov, najmä v odbore prekladateľstva a tlmočníctva

Terminológia

Preklady prideľujeme prekladateľom podľa toho, na akú oblasť sa špecializujú, čím sa snažíme dosiahnuť čo najvyššiu terminologickú presnosť pri preklade. V priebehu prekladu sa snažíme konzultovať terminológiu s klientom, ideálne je, ak klient vopred dodá odborný terminologický glosár.

 

Kontrola

Každý preklad prechádza pred odovzdaním klientovi korektúrou iným prekladateľom. Korektúra zahŕňa kontrolu súladu východiskového textu a prekladu, adekvátnosti použitej terminológie, štylistickej a morfo-syntaktickej stránky prekladu.

 

Rozsah dokumentu na preklad

Pokiaľ sa s klientom nedohodneme inak, pre výpočet odmeny za preklad je rozhodujúci počet normostrán v cieľovom jazyku. Za normostranu sa považuje 1500 znakov bez medzier v MS Word.

 

Cena za preklad

V prípade, ak sa so zadávateľom nedohodneme inak, je cena za preklady nasledovná:

 Preklad z AJ/FJ do SJ:

13 eur

/ 1 normostrana

 Preklad zo SJ do AJ/FJ:

14 eur

 / 1 normostrana

 Našim dlhodobým klientom poskytujeme vernostné zľavy

Vyžiadajte si cenovú ponuku na preklad vášho dokumentu na: preklady@asmina.eu