Terminológia 
Každý z našich interných alebo externých prekladateľov sa špecializuje na nejakú oblasť. Pri preklade dbáme na terminologickú jednotnosť dokumentu. V priebehu prekladu sa snažíme konzultovať terminológiu s klientom, v ideálnom prípade nám klient vopred dodá odborný terminologický glosár. 

Kontrola

Každý preklad prechádza pred odovzdaním klientovi korektúrou realizovanou iným prekladateľom. Korektúra zahŕňa kontrolu súladu východiskového textu a prekladu, adekvátnosť použitej terminológie, štylistickej a morfo-syntaktickej stránky.