VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

ASMINA- jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o.

Ul. Pod kaštieľom 216/27, Špačince

IČO: 46 340 912, DIČ: 2023334236, spoločnosť zapísaná v OR OS v Trnave, vložka č.28084/T

 Jazykové kurzy

 Článok I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1     Tieto všeobecné obchodné podmienky, ďalej len VOP, sú VOP spoločnosti Asmina – jazykové a vzdelávacie centrum, s.r.o., IČO: 46 340 912, DIČ: 2023334236, zapísanej v OR OS v Trnave, vložka č.28084/T, ďalej len dodávateľ, poskytujúcej služby v oblasti jazykovej výučby, prekladov a tlmočenia.

1.2     Tieto všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom.

1.3     Tieto VOP upravujú zmluvné vzťahy medzi objednávateľom a dodávateľom, ktoré vznikajú pri jazykovej výučbe a pre zmluvné strany sú záväzné.

1.4     Zmluva medzi objednávateľom a dodávateľom vzniká na základe písomnej objednávky, resp. registračnej prihlášky, vrátane elektronickej objednávky či objednávky zaslanej faxom.

1.5     Objednaním jazykového kurzu formou záväznej prihlášky objednávateľ vyjadruje súhlas s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

                                                                                                                      Článok II

PREDMET PLNENIA

 2.1 Predmetom plnenia je jazyková výučba.

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje k plneniu týchto VOP a k poskytnutiu objednávateľovi jazykovej výučby na základe jeho požiadaviek uvedených v záväznej prihláške, v dohodnutom jazyku, za dohodnutú cenu a v dohodnutom čase.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje prostredníctvom záväznej objednávky prevziať výučbu a zaplatiť za výučbu v súlade s ustanoveniami článku V. a VI. týchto VOP.

2.4 Predmetom plnenia nie je bezplatné poskytnutie všetkých učebných materiálov. Na základe dohody je možné učebné materiály, najmä učebnice, zabezpečiť. Cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu.

Článok III.

VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

 

3.1 Zmluvný vzťah vzniká podpísaním záväznej objednávky, t.j. podpísaním registračnej prihlášky, prípadne podpisom zmluvy o poskytnutí jazykovej výučby oboma zmluvnými stranami.

3.2 Podpisom registračnej prihlášky objednávateľ zároveň vyjadruje súhlas s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí výučby.

3.3 Prihlásenie do kurzu je záväzné.

                                                                                                                    Článok IV.

TERMÍN VÝUČBY

 4.1 Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť jazykovú výučbu v dohodnutom termíne

4.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať jazykovú výučbu v dohodnutom termíne.

4.3 V prípade neúčasti na vyučovacej hodine v skupinovom kurze zo závažných zdravotných či osobných problémov objednávateľ nemá právo na finančnú kompenzáciu za danú hodinu. Po dohode s lektorom a vedením školy sa však môže zúčastniť na náhradnej hodine v inom skupinovom kurze podobnej úrovne, ak taký existuje.

4.4 V prípade individuálnych kurzov môže objednávateľ odvolať vyučovaciu hodinu minimálne 24 hodín vopred. Po dohode s lektorom a vedením školy mu bude ponúknutý náhradný termín v rámci daného trimestra. V prípade, ak objednávateľ odvolá vyučovaciu hodinu v lehote kratšej ako 24 hodín alebo sa na hodinu nedostaví, vyučovacia hodina bude chápaná ako odučená, nakoľko lektor sa na hodinu riadne pripravil a dostavil, a objednávateľ nebude mať nárok na finančnú kompenzáciu, ani na náhradnú hodinu.

4.5 Objednávateľ si predplatený počet hodín na trimester musí vyčerpať v danom trimestri. Neodučené hodiny sa do ďalšieho trimestra neprenášajú.                                                                                                                             Článok V.

Cena

 

5.1 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, cenu za jazykovú výučbu upravuje platný cenník dodávateľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

5.2 Ceny sú uvedené v eurách a sú bez DPH.

5.3 Z cien uvedených v cenníku dodávateľa je možné poskytnúť na základe súhlasu oboch strán zľavu.

   

Článok VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

 

6.1 Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru za jazykovú výučbu.

6.2 Podkladom k úhrade jazykovej výučby je faktúra vystavená dodávateľom s termínom splatnosti uvedenom na tomto daňovom doklade.

6.3 Skupinové jazykové kurzy i individuálne kurzy sa uhrádzajú na tri mesiace vopred a to buď v hotovosti alebo prevodom na účet.

      V prípade platby v hotovosti jazyková škola vystaví príjmový pokladničný doklad.

6.4 Faktúra za jazykovú výučbu je splatná ku dňu začiatku jazykového kurzu, najneskôr v deň začiatku kurzu. V prípade neuhradenia faktúry objednávateľ nemôže daný jazykový kurz navštevovať až do dňa úhrady faktúry a dodávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.6 Dodávateľ je oprávnený vystaviť objednávateľovi zálohovú faktúru so splatnosťou ku dňu uvedenému na faktúre.

 

Článok VII.

SPÔSOB ÚHRADY

 

7.1 Faktúru vystavenú dodávateľom je možné uhradiť prevodom na účet jazykovej školy alebo v hotovosti v kancelárii jazykovej školy.

 

Článok VIII.

STORNO POPLATKY

 

8.1 V prípade stornovania kurzu zo strany objednávateľa do začiatku kurzu si dodávateľ určuje storno poplatok vo výške 10% z ceny kurzu

8.2 V prípade stornovania kurzu zo strany objednávateľa po prvom dni výučby si dodávateľ určuje storno poplatok v plnej výške ceny kurzu.

8.3 Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu v kurzoch (zmena učebných osnov, zmena miesta konania, zmena učebne, zmena učebného materiálu, zrušenie hodiny apod.) a zároveň si vyhradzuje právo na zrušenie kurzu, prípadne jeho časti.

Ak dôjde ku zmene v kurze alebo k jeho zrušeniu, bude o tom študent bezodkladne informovaný.

8.4 V prípade zrušenia jazykového kurzu zo strany jazykovej školy vzniká objednávateľovi nárok na vrátenie pomernej časti z ceny kurzu.

8.5 Storno podmienky a poplatky sa vzťahujú pre prípady, kedy  jazyková škola poskytla študentovi možnosť zúčastniť sa jazykového kurzu podľa jeho požiadaviek uvedených v registračnej prihláške.

Článok IX.

 REKLAMÁCIE

 

9.1 Objednávateľ má právo v prípade nespokojnosti s jazykovou výučbou podať reklamáciu, a to písomnou formou, v ktorej uvedie dôvod reklamácie.

9.2 Reklamáciu je nutné podať v lehote 10 dní odo dňa, kedy objednávateľ prevzal jazykovú výučbu.

9.3 V prípade, ak dodávateľ uzná reklamáciu za odôvodnenú, zabezpečí nápravu, t.z. objednávateľ bude mať nárok na výmenu lektora či náhradnú lekciu.

 

Článok X.

ZMENY V ROZVRHU, LEKTORA, SKUPINY

 

10.1 Jazyková škola si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch urobiť zmeny v rozvrhu, zmenu lektorov, prípadne preradiť študentov na základe ich výsledkov a s ich súhlasom do inej skupiny.

                                                                                                                       Článok XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi objednávateľa nakladať v súlade so zákonom č.18/2018 o ochrane osobných údajov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR).

11.2 Podrobnejšie o ochrane osobných údajov a o právach dotknutých osôb viď http://asmina.eu/o-nás/ochrana-osobných-údajov

 11.3 Objednávateľ výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté mu zo strany jazykovej školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa študent výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu zo strany jazykovej školy zasiahlo do týchto práv. Študent sa najmä zaväzuje, že nebude vyhotovovať kópie (rozmnožovať) materiály, ktoré sú predmetom duševného vlastníctva jazykovej školy, prípadne tieto materiály vydávať za svoje.

 

Článok XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

12.1 Záležitosti neupravené v týchto VOP sa riadia platným Obchodným zákonníkom.

 

 

 

V Trnave, dňa ................................                                                         ..........................................

                                                                                                                       Podpis študenta